asegurado

—— 西班牙文翻译成中文

谷歌翻译

投保
  • 0

百度翻译

被保险人
  • 0

有道翻译

保证
  • 0

腾讯翻译

保险
  • 0

yandex翻译

被保险人
  • 0

babylon翻译

确定的; 自信的; 得到保证的; 确信的 { assured }
 

 
保险, 保险费, 保险业 { insurance }
 

 
把...弄牢; 使安全; 关紧; 掩护 { secure }
 
确定, 担保, 保证 { ensure }
 
保证; 担保 { guarantee }
 
保证, 担保, 辩解 { warrant }
 
声称, 断言; 主张拥有; 坚持, 维护; 显示 { assert }
 
调节; 校正; 改变...以适应; 校准; 调整, 适应于, 校准 { adjust }
 
签名于下, 承诺支付; 经营保险业 { underwrite }
 
拴紧, 系, 使固定; 扣紧; 抓住 { fasten }
 
  • 0