veine

—— 法文翻译成中文

谷歌翻译

静脉
  • 0

百度翻译

静脉
  • 0

有道翻译

叶脉
  • 0

腾讯翻译

运气好
  • 0

yandex翻译

静脉
  • 0

babylon翻译

运气, 好运, 幸运 { luck }
 
财富, 兴隆, 运气 { fortune }
 
  • 0

双语例句

  • "我早就说过了,"包法利用手指捺住血管说。
    appliquant son doigt sur la veine.