pâte à tartiner

—— 法文翻译成中文

谷歌翻译

传播
  • 0

有道翻译

纸浆长篇大论
  • 0

腾讯翻译

面包面糊
  • 0

yandex翻译

涂抹膏
  • 0

双语例句

  • 黄油刀(果酱刀):圆形的刀头方便在土司上涂抹适量的黄油或果酱。
    Tartineur à beurre : Le bout rond du tartineur à beurre permet d'[wf]étaler[/wf] la quantité voulue de beurre et de pâte à tartiner sur vos [wf]toast[/wf]s.
  • 黄油刀(果酱刀):圆形的刀头方便在土司上涂抹适量的黄油或果酱。
    Tartineur à beurre : Le bout rond du tartineur à beurre permet d'étaler la quantité voulue de beurre et de pâte à tartiner sur vos toasts.