i hope my heart in all about u

—— 法文翻译成中文

谷歌翻译

我希望我的心在你身上
  • 0

有道翻译

一《in all hope my reparacion u
  • 0

腾讯翻译

# # # # # #
  • 0

yandex翻译

我希望我的心在所有关于u
  • 0

babylon翻译

我希望我的心在所有有关 U
  • 0