i hope in my heart all about u

—— 法文翻译成中文

谷歌翻译

我希望在我的心里关于你
  • 0

有道翻译

一《全希望my reparacion u
  • 0

腾讯翻译

# # # # # #
  • 0

yandex翻译

我希望在我心中所有关于u
  • 0

babylon翻译

我希望在我心中,对 U
  • 0