You have an express account number

—— 英文翻译成中文

谷歌翻译

你有一个快速帐号
  • 0

百度翻译

你有一个快递账号
  • 0

有道翻译

你有一个快递帐号
  • 0

腾讯翻译

你有一个特快的帐号
  • 0

yandex翻译

你有一个表达的账户号码
  • 0

babylon翻译

你有明确的帐号。
  • 0